Home  /   Tourist Information  /   Meron  /   Meron – The Village